52 372-42-63     660-775-579

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Rast s.c. L. Rafałko, R. Rafałko.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Rast s.c. L. Rafałko, R. Rafałko z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 122.

 

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
- zawarcie i wykonanie umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO).
- wypełnienie obowiązku prawnego, związanego z zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, f RODO), a w szczególności przyjęcie zamówienia, udokumentowanie transakcji, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta (klienta), archiwizacja, przechowywanie danych na potrzeby instytucji
i urzędów upoważnionych z mocy prawa.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, stanowisko służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne.
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby lub otrzymane z powszechnie dostępnych źródeł.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i instytucjom, w związku z realizacją celów, m.in. firmom transportowym, urzędom państwowym, bankom.

Czas przechowywania danych

Przetwarzamy dane przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania.
W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów ,okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika wprost z przepisów prawa.
Archiwizacji danych osobowych dokonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
- sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
- usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku),
w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
- dostępu do danych (wnosząc o informację dot. przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopii), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
- przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania, na adres email: biuro@rastsc.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Nasze dane adresowe: Rast s.c. L. Rafałko, R. Rafałko,
85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 122

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: biuro@rastsc.plZapisz się do newslettera