52 372-42-63     660-775-579

 

Regulamin strony

 

 

Regulamin sklepu internetowego
 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Sklep internetowy Rast  dostępny pod adresem internetowym www.rastsc.pl prowadzony jest przez Leszka Rafałko, Radosława Rafałko  prowadzących działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-10-12-454  REGON 091171430

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.      Składanie zamówień przez Przedsiębiorców na Produkty  znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest  po założeniu Konta.

4.      Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się bez rejestracji.

 

§ 2

Definicje

1.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rast s.c. Leszek Rafałko Radosław Rafałko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-10-12-454  REGON 091171430

3.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rastsc.pl

6.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta dla sprzedaży hurtowej

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.      Adres Sprzedawcy: ul. Mińska 122 85-428 Bydgoszcz

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@rastsc.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 52 372-42-63   660-775-579

4.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00-15:00

 

§ 4

Informacje ogólne

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.      Ceny dla Konsumentów są podane w polskich złotych i są cenami detalicznymi

4.      Ceny dla Przedsiębiorców są podane w polskich złotych i są cenami hurtowymi.

5.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy odbywa się na podstawie otrzymane faktury pro formy

7.      Cennik znajduje się w załączniku numer 1

 

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie dla Przedsiębiorców

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

& 6

Zakładanie Konta w Sklepie dla Konsumentów

1.      Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się bez rejestracji.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

         a.      Przesyłka kurierska

         b.      przesyłka kurierska pobraniowa

         c.       przesyłka paletowa

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

        a.      Płatność za pobraniem

        b.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy odbywa się na podstawie otrzymanej faktury pro formy

3.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4.    Numer konta bankowego: BANK PEKAO SA    34 1240 3493 1111 0010 5854 7703 

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży Przedsiębiorca

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5  Regulaminu.

2.       Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy,

3.      W przypadku wyboru:

a.      płatności przelewem - obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od  otrzymania faktury proformy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Przedsiębiorca  obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.      Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w najszybszym możliwym terminie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.      A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży Konsument

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem  a Sprzedawcą następuje po uprzednim zakupie Produktu bez rejestracji

2.      Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta,

c.       W przypadku wyboru: płatności przelewem - obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury proformy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

d.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument  obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3.      Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w najszybszym możliwym terminie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.      A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3.      Oświadczenie musi być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

4.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.      Towar może zostać zwrócony jeżeli nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru

6.      Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).

7.      Skutki odstąpienia od Umowy:

         a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

         b.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia                    otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy dokonaną przez niego płatność

         c.      Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem

        d.      Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14                       dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni

        e.      Klient ponosi koszty zwrotu Produktu,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

2.      Sklep Internetowy  nie jest producentem towarów.  To producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

3.       Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4.       Gwarancja przedmiotów obowiązuje na terenie Polski i dotyczy Produktów zakupionych w sklepie internetowym

5.      Produkty odsyłane przez Klienta w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adresy serwisów producentów.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

         a.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator                     udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

         b.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności przelewem  Administrator udostępnia               zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych                             niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1        

 

CENNIK WYSYŁEK

 

Przesyłki kurierskie:


1 paczka do 31,5 kg: 17,07 zł netto

Pobranie: 19,51 zł netto

 

Przesyłki paletowe:

Minimalne zamówienie paletowe wynosi 2500,00 zł netto.

Jeśli wartość zamówienia jest niższa od podanej kwoty to doliczamy koszt przesyłki w wysokości 180,00 zł brutto.

* podane ceny  dotyczą wysyłek krajowych.
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

    

        ………………………....

                                                                                                                                                                                      data miejscowość

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Imię i nazwisko …..….………………………………...................

 

Adres do korespondencji:

Ulica ………………………………………………………………. nr domu ……… nr mieszk. .....…

Miasto ………………………………………………………..

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………….…..

Telefon kontaktowy …..………………………………………………………………………………………

 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

LP Dokument sprzedaży Nazwa produktu  Ilość  Cena brutto
1        
2        
3        
4        


Jeśli Twoja przesyłka była dostarczona kurierem lub opłaciłeś zamówienie przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który otrzymasz zwrot pieniędzy za zwrócony towar.

 

 
Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu

 

…………………………………..

czytelny podpis

 Zapisz się do newslettera